İlahiyat Vakfı

Burs Süreçleri

Ön Bilgilendirme ve Uyarılar:

Kimler Başvurabilir: Bu başvuru formu yalnızca ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre başarı sıralamasında 1.-10.000. aralığında bulunarak fakültemize yerleşen öğrenciler tarafından doldurulmalıdır.

Başvuru Tarihleri: Başvurularınızı 25 Eylül Pazartesi ile 6 Ekim Cuma tarihleri arasında gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme ve Sonuç: Başvurular, belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir ve sonuçlar ilan edildikten sonra adaylara duyurulacaktır.

Burs başvurusunda bulunmak için aşağıdaki butona tıklayınız.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; İlahiyat Vakfı (İLAV) tarafından öğrencilere eğitim bursu verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İlahiyat Vakfı’nın burs yönetim organlarını ve görevlerini, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programı ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İlahiyat Temel Alanı) lisansüstü tezli programlarda okuyan öğrencilerin burs koşul ve süreleri ile ilgili genel hüküm ve düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 20.20.2023 tarih ve 124 sayılı İlahiyat Vakfı Mütevelli Heyet kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. Vakıf: İlahiyat Vakfını (İLAV),
 2. Mütevelli Heyeti: İlahiyat Vakfı Mütevelli Heyeti’ni,
 3. Burs Komisyonu: İlahiyat Vakfı’na yapılan burs başvurularını değerlendirecek ve sonuçlandıracak İlahiyat Vakfı Burs Komisyonu’nu,
 • Burs: Yönerge’de belirlenen kategori ve şartlar dâhilinde öğrencilere verilen nakdî ödemeyi,
 1. Bursiyer: İlahiyat Vakfı tarafından burs verilen öğrenciyi,
 2. Fakülte: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni,
 3. Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Burs Komisyonu

MADDE 5- (1) Burs Komisyonu aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Burs Komisyonu her yıl Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen ve en az ikisi Mütevelli Heyet üyesi olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından oluşan beş kişiden meydana gelir.
 2. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir.
 3. Burs Komisyonuna en kıdemli komisyon üyesi başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
 • Burs Komisyonu her yıl Eylül ayında toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve Mütevelli Heyet tarafından içinde bulunulan Eğitim-Öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler.
 1. Burs başvuruları; Yerleştirme Sırası Başarı Bursu’nda ilk kayıt sırasında, İhtiyaç Bursu ve Başarı Teşvik Bursu’nda her dönem başında ve Lisansüstü Eğitim Bursu’nda eğitim-öğretim yılı başında yapılır.
 2. İlan edilen tarihler arasında yapılmış burs başvuruları Burs Komisyonu tarafından incelenir. Komisyon, başarı kriterleri, ekonomik ve çeşitli nedenlerden dolayı gereksinimleri neticesinde burs alması önerilen öğrencilerin listesini İlahiyat Vakfı Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Burs verilecek öğrenciler Mütevelli Heyet kararıyla kesinleşir.
 3. Burs alan öğrenciler Burs Komisyonu tarafından izlenir. Durumunda değişme olan öğrencilerin burslarının devamına, kaybedilen koşullar tekrar kazanılıncaya kadar durdurulmasına veya tamamen kesilmesine Burs Komisyonu karar verir.
 4. Burs Komisyonu tavsiye ve değerlendirmelerini Vakıf Mütevelli Heyetine Ekim ayının sonunda bir rapor halinde sunar. Burs Komisyonu gerek gördüğü takdirde burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını gözden geçirmek ve gerekirse tedbir almak amacıyla ilgili Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi öncesinde tekrar toplanabilir.
 • Salgın veya doğal afet gibi eğitim öğretimin yüz yüze yapılamadığı uzun süreli olağanüstü durumlarda bursun durdurulması, devamı veya belli oranda azaltılması Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

Bursiyer Olma Koşulları

MADDE 6- (1) Bursiyer olabilmenin koşulları aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programlarına veya Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İlahiyat Temel Alanı) lisansüstü tezli programlarına devamlı statüde kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Burs başvurusunu Vakıf tarafından ilan edilen takvim içerisinde yapmış olmak,
 3. İlgili burs türü için belirlenen koşulları başvuru takvimi sırasında sağlamış olmak,
 • Mütevelli Heyeti tarafından belli bir burs türü için kontenjan belirlenmesi durumunda Burs Komisyonu tarafından yapılan öncelik sıralamasında kontenjan dışında kalmamak,
 1. Kayıt dondurma ve uzun süreli hastalık gibi öğrenime fiilî olarak devamı engelleyen bir durumda bulunmamak,
 2. Bursiyerin Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle uyarı dışında disiplin cezası almamış olması,
 3. Bursiyer adayının kayıt yaptırdığı ilk lisans programı olması,
 4. Bursun dönemleri içinde devamı için Bursiyerin burs türüne göre aranan koşulları kaybetmemesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Türleri ve Bunlara İlişkin Özel Hükümler

MADDE 7– (1) İlahiyat Vakfı (İLAV) burslarının türleri ve koşulları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Vakıf tarafından verilen burslar aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Yerleştirme Sırası Başarı Bursu: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sonucunda İlahiyat Fakültesine yerleştirmede esas alınan puan türüne göre belirlenen başarı sırasına tahsis edilen burstur. Yerleştirme Sırası Başarı Bursu almaya hak kazanan bursiyere burs ödemesinin devamı için Hazırlık Eğitimini 100’lük sistemde asgari 80 puanla tamamlaması ve Yarıyıl Akademik Not Ortalamasının (YANO) dörtlük sistemde 3.50 ve üstü olması gerekir. Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) bu sınırın altında kalması durumunda not ortalaması şartı sağlanana kadar burs durdurulur. Bursluluk süresi içinde başarı şartını yeniden sağlayan bursiyerin durumunu belgelemesi halinde bursu takip eden ilk eğitim-öğretim döneminde (Mart ya da Ekim ayında) başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden düşülür. Yerleştirme Sırası Başarı Bursu ilk defa Fakültemize yerleşen öğrencilere verilir, yatay geçişle gelen öğrencilere verilmez.
 2. Başarı Teşvik Bursu: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programlarına devamlı öğrencilerin Yarıyıl Akademik Not Ortalamaları (YANO) esas alınarak başarılı olanlara verilen burstur. Başarı Teşvik Bursu almaya hak kazanan bursiyerin Yarıyıl Akademik Not Ortalaması (YANO) dörtlük sistemde 3.70’den aşağı olmamalıdır. Burs ödemesi bursiyerin YANO’su bu sınırın üstünde kaldıkça her dönem devam eder.
 3. İhtiyaç Bursu: Gelir düzeyi eğitim ihtiyaçlarını karşılayamaya yetmeyen ve bu durumu belgeleyen öğrencilere verilen burstur.
 • Lisansüstü Eğitim Bursu: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İlahiyat Temel Alanı) lisansüstü tezli programlarına devamlı öğrencilerine verilen burstur.

Yükümlülükler

MADDE 8- (1) İLAV Bursiyerlerinin hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Bursiyer, kendisinden talep edilmesi durumunda her türlü belgeyi 15 gün içinde Vakfa ulaştırmakla yükümlüdür.
 2. İlahiyat Vakfı’ndan burs desteği almak isteyen öğrencilerin Vakıf tarafından belirlenen başvuru mercilerine başvuruları ve istenen belgeleri sunmaları gereklidir.
 3. Bursiyer olmak için Madde 7’de belirtilen asgari başarı şartlarını sağlamayan bursiyerlerin bursları kesilecektir.
 • Burs alma talebinde bulan kişi, TÜBİTAK, KYK vb. resmî kurum veya sivil toplum kuruluşlarından burs alıyor veya herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışıyorsa bunları değerlendirme öncesinde Vakfa bildirmek zorundadır.
 1. İlahiyat Vakfı burslarından faydalanmak isteyen öğrenciler Burs Komisyonu tarafından yapılan duyuruları izlemek ve Yönerge hükümlerini bilmekle yükümlüdür.
 2. Bursiyer burs elde etme koşullarında değişiklik olması halinde yeni durumu içerir bilgi ve belgeleri İlahiyat Vakfına iletmekle yükümlüdür.
 3. İlahiyat Vakfı tarafından verilen burslar karşılıksız olup öğrenciye bir çalışma borcu, mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 4. Her bursiyerin kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayarak Vakfın gelişmesine katkıda bulunması, Vakıf etkinliklerine katılması, gönüllü çalışması ve iş hayatına atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye burs verilebilmesi için imkânları ölçüsünde Vakfa maddi destek sağlaması vicdanî bir sorumluluktur.
 • Bursun devamı için aranan belli bir koşulun geçici olarak kaybedilmesi nedeniyle burs ödemesinin durdurulması halinde söz konusu koşulun tekrar sağlanması durumunda yeni dönemde ödemenin devam edebilmesi için öğrenci, koşulu sağladığını Vakfa bildirmekle yükümlüdür.

Ödemeler

MADDE 9- (1) İLAV burslarının ödemelerine dair hükümler aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Ödemeler ilgili dönemde ders kaydını tamamlamış öğrencilere yapılır.
 2. Her yıl Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen bütçeye göre burs verilecek öğrenci sayısı ve bursun miktarı belirlenir.
 3. Burs ödemeleri İlahiyat Vakfı tarafından öğrencinin banka hesabına her akademik yılın Ekim ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 9 ay süreyle yatırılır. Normal öğretim süresi dışında kalan aylar (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve dönemler için -Burs Komisyonu tarafından değerlendirilecek özel durumlar müstesna- burs ödenmez.
 • Başarı Teşvik Bursları, YANO şartını elde ettiği dönemden başlamak üzere normal öğretim süresi içinde YANO sınırının altına düşmediği dönem veya dönemler boyunca devam eder.
 1. İhtiyaç Bursları yıllık olarak belirlenir. Bursiyer’in eğitim hayatına devam etmesini engelleyen koşulları belgelediği müddetçe her eğitim-öğretim dönemi başında tekrar değerlendirilir ve normal öğrenim süresi sonuna kadar devam eder.
 2. Burs ödemeleri burs ödemesi yapılması kararlaştırılan her ayın ilk haftasında düzenli şekilde yapılır. Ancak Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü takdirde ödemelerin peşin ya da geriye dönük birkaç aylık şeklinde yapılmasına karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, İlahiyat Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanarak Vakfın resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümleri, İlahiyat Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür.